ഓണററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

202023321702X- യൂട്ടിലിറ്റി മോഡലിനുള്ള പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

fce1cf97_page-0001 fce1cf97_page-0002

2020231639686 - യൂട്ടിലിറ്റി മോഡലിനുള്ള പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2021202025511 - യൂട്ടിലിറ്റി മോഡലിനുള്ള പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2020231645808 - യൂട്ടിലിറ്റി മോഡലിനുള്ള പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2020231646389 - യൂട്ടിലിറ്റി മോഡലിനുള്ള പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

  • ഓണററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (1)
  • ഓണററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (1)
  • ഓണററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (2)